088-7744333

Logo BVT opleiding advies
Searching kwaliteit arbo 18001

Uw zoek resultaat voor: kwaliteit arbo 18001

Cursus OHSAS 18001 Arbo BVT :: In-Company Opleider

... Aanvullend op de training ~Interne auditor~ waarin de basisvaardigheden voor auditing zijn aangeleerd, is het mogelijk u te bekwamen in het auditeren van specifieke zorgsystemen. In deze training wordt u de specifieke kennis en vaardigheden bijgebracht voor de auditering van Arbozorgsystemen. Onderwerpen De Uitgangspunten Van Arbomanagement, Instrumenten Voor ArbomanagementPlan Van AanpakRisico-inventarisatie En -ev...
155 training_cursus/kwaliteit-arbo-18001/training-arbo-18001.php

Cursus Kwaliteitsmanagement ISO 9001:2015 BVT :: In-Company Opleider

... Een van de aspecten van een goede bedrijfsvoering is kwaliteitsmanagement. Als hulpmiddel daarvoor zijn de normen van NEN-EN-ISO 9001 van toepassing. Daarin zijn internationaal erkende regels voor kwaliteitssystemen opgenomen. Bedrijven die willen voldoen aan deze normen, bijvoorbeeld omdat zij gecertificeerd willen worden, dienen de strekking en inhoud daarvan te kunnen vertalen naar hun bedrijfssituatie. Deze curs...
221 training_cursus/Kwaliteitstrainingen/kwaliteitsmanagement.php

Cursus Kwaliteitsbewustzijn BVT :: In-Company Opleider

... Kwaliteitsbewuste medewerkers zijn erg belangrijk voor een organisatie, maar zij zijn vooral belangrijk voor organisaties die producten leveren of diensten verlenen. Wanneer de producten of diensten van goede kwaliteit zijn zullen er namelijk meer klanten terugkomen. Kwaliteitsbewustzijn bij medewerkers houdt in dat zij weten wat de impact is van hun werkzaamheden op het eindresultaat. Hierdoor zijn zij gemotiveerd ...
27 training_cursus/cursus-kwaliteit-bewust-zijn/training-kwaliteits-bewust-zijn.php

Cursus Quality Manager Kwaliteit QHSA BVT :: In-Company Opleider

... Steeds meer organisaties gaan over tot het voeren van een structureel Kwaliteits-, Arbo- en/of Milieubeleid. Naast een aantal wettelijke verplichtingen komt dit voort uit verzoeken van opdrachtgevers of vanuit beleidsoogpunt. De functie van Kwaliteit coordinator is geen eenvoudige. De functionaris wordt veelal belast met complexe taken zoals het opzetten en/of onderhouden van een zorgsysteem en het uitvoeren van het...
167 training_cursus/cursus-kwaliteit-coordinator/De-kwaliteitscoordinator.php

Cursus NEN 15224 Kwaliteitstraining BVT :: In-Company Opleider

... ISO 15224 voor Zorg en Welzijn is een kwaliteitsnorm voor zorg- en welzijnsinstellingen. Voor veel organisaties biedt dit nieuwe kansen en daarbij ook betere documentatie!Het betekent namelijk dat er eindelijk een volgende stap gezet kan worden als het gaat om meer praktische vormen van kwaliteitszorg.We mogen inmiddels concluderen dat HKZ een aantal organisaties zeker geholpen heeft om kwaliteitsmanagement systemat...
291 training_cursus/kwaliteit_15224/audit_omtrent_15224_zorg_en_welzijn.php

Cursus Kwaliteit ISO 9001 KAM-INK BVT :: In-Company Opleider

... De training ~ISO (KAM)~ is bestemd voor iedereen, die belast is met het omzetten of opzetten van ISO 9001:2000 / 18001 en 14001 systeem, zoals kwaliteitsmanagers, kwaliteitscoordinatoren en afdelingshoofden. Na afloop van de training is de deelnemer in staat zelfstandig het ISO-handboek aan te passen of op te zetten naar de ISO 9001/18001 en 14001 norm. Dit pakket wordt ook afzonderlijk aangeboden. Onderwerpen Wat I...
154 training_cursus/iso-kwaliteit-certificering/iso-certificering.php

Cursus Six Sigma Kwaliteit BVT :: In-Company Opleider

... Deze Six Sigma training is bijzonder ten opzichte van andere Six Sigma trainingen en cursussen. In deze training Six Sigma wordt niet een model uitgelegd, maar laten we de methode tot leven komen. De training Six Sigma zijn meestal technisch van karakter, maar het is veel spannender en nuttiger Six Sigma te ervaren samen met collega`s. Het is een wetmatigheid dat integrale verbeteringen alleen door teams kunnen word...
225 training_cursus/six-sigma-kwaliteit-cursus/sixsigma.php

Cursus Intensief Kwaliteitsbeleid BVT :: In-Company Opleider

... Voor zowel de organisatie als voor de zaak, bedrijf of organisatie is het belangrijk dat er een duidelijke (verander)opdracht is. Welke effecten moeten worden nagestreefd en bovenal: op welke wijze? Een objectieve kijk is noodzakelijk. Dat laatste wordt vaak impliciet gelaten, maar vormt steeds meer de kern van de professionaliteit van onze aanpak. Welke interventies passen het beste bij de organisatie? Een kernvraa...
146 training_cursus/Kwaliteitstrainingen/kwaliteitsbeleid.php

Cursus MT Lid Management Communicatie BVT :: In-Company Opleider

... De vraag naar kwaliteitsmanagers neemt snel toe. Dit komt omdat klanten en leveranciers steeds hogere eisen stellen aan de kwaliteit van producten. Om deze hoge kwaliteit te bereiken, zijn heldere processen en de certificering daarvan essentieel. In deze cursus wordt er ingegaan op verschillende kwaliteitsmanagementsystemen. In de cursus worden beknopt de principes, de werking en de voor- en nadelen van het werken m...
153 training_cursus/training-management-systeem/training-kwaliteit-managementsysteem.php

Cursus ISO 27001 Informatiebeveiliging BVT :: In-Company Opleider

... Informatie is waardevol. Wanneer u informatie (beveiliging) op de juiste wijze waarborgt, kunt u vol vertrouwen zaken doen. ISO 27001 of ook wel ISO/IEC, onderdeel van de ISO 27000-serie, is de wereldwijde norm voor het Information Security Management System (ISMS). Met ISO 27001 bent u toekomstgericht bezig en biedt het u de vrijheid om te groeien, te innoveren en om uw klantenbestand verder uit te breiden. Aan de ...
262 training_cursus/kwaliteit-iso-27001/iec-iso-27001-informatiebeveiliging.php

Cursus Lean 5S Kwaliteit BVT :: In-Company Opleider

... De manier waarop het werk wordt uitgevoerd, bepaalt het verschil tussen kwaliteit of non-kwaliteit en kosten maken of toegevoegde waarde produceren. Het lassen van een staalplaat, het maken van een factuur, het boren van een gat, het monteren van een motor of het schrijven van een offerte zijn handelingen die in een keer goed moeten gaan. Tegelijkertijd moeten deze handelingen zo efficient mogelijk gebeuren. Dat ver...
223 training_cursus/lean-5s-6s-manufacturing/5s-lean-and-green.php

Cursus ISO Kwaliteit ISO 9001:2015 Begeleiding BVT :: In-Company Opleider

... Dit traject is bedoeld voor alle medewerkers, die binnen het bedrijf belast zijn met het opzetten van de normering en deze gaan uitvoeren (bijvoorbeeld voor ISO, OHSAS). Dit traject kan al dan niet gecombineerd worden met een nulpuntmeting van het managementsysteem. Wij verzorgen en begeleiden uw bedrijf naar deze nieuwe norm. Ook passen wij uw oude norm aan de nieuwe regels. Dit kunnen wij verzorgen als coordinator...
142 training_cursus/training-iso-begeleiding/iso-begeleiding.php

Cursus ISO 9001:2015 Beknopt Opfris Cursus BVT :: In-Company Opleider

... Kwaliteitsmanagement is meer dan het implementeren van een model alleen. Want hoe houdt u zicht op kwaliteit in een organisatie, die steeds verandert? In deze opleiding ontwikkelt u kennisvaardigheden, zodat u met uw bedrijf kunt meegroeien. U leert om zaken in het juiste perspectief te plaatsen. U krijgt praktische richtlijnen aangereikt om uw organisatie duurzaam te kunnen verbeteren. Onderwerpen Ontwikkeling In D...
28 training_cursus/iso_normering_cursus/iso_normen_certificering.php

Cursus Interne Auditor BVT :: In-Company Opleider

... Een belangrijke voorwaarde voor de effectiviteit van een KAM-systeem (kwaliteit, arbo, milieu) is dat organisaties procesgerichte interne audits uitvoeren, waarmee de KAM-elementen Interne auditor onderzocht kunnen worden op de juiste werking ervan. Deze audits be?nvloeden het draagvlak en de effectiviteit van het KAM-systeem en vragen daarom de inzet van geschoolde mensen voor het uitvoeren van interne audits.Audi...
32 training_cursus/cursus-interne-auditor/training-interne-auditor.php

Cursus TeamBuilding BVT :: In-Company Opleider

...teams. U oefent met interventies en ervaart de effecten daarvan. Na het ontvangen van feedback experimenteert u met het geven en ontvangen van andersoortige reacties. U analyseert en benoemt patronen. Onderwerpen Succesvol Functioneren Als Team; Huidig Functioneren En GewenstFunctioneren Van Uw Eigen TeamKwaliteitenanalyse Van Uw TeamNatuurlijke Aanpak Van GroepsontwikkelingFasen Van GroepsontwikkelingUw Eigen Invloed Op Het Team. Resultaten U weet hoe de kwaliteiten van uw teamleden het best tot hun recht komen. U bent in staat om de afzonderlijke kwaliteiten van uw medewerkers te combineren en optimaal in te zetten voor het gezamenlijk resultaat. U kent uw invloed op het functioneren van uw team. U intervenieert adequaat en weet het samenwerken in teamverband de bedoelde meerwaarde te geven. Ook hebt u het ...
158 training_cursus/teamcoaching/teamcoaching.php

Page generated in 0.0912 seconds.